Radom-24.pl :: Portal Radomia i regionu

Oświadczenie radomskiego Uniwersytetu ws. konferencji dr Saracen

Miasto, Samorząd, Polityka / 2020-05-22 10:40:00

Poniżej publikujemy w całości oświadczenie Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. K. Pułaskiego w Radomiu w sprawie konferencji prasowej dr hab. Agnieszki Saracen, prof. UTH Rad.

"Konferencja prasowa pani dr hab. Agnieszki Saracen z dnia 21.02.2020 r. podyktowana była, jak należy przypuszczać, rozgoryczeniem i zawodem, wywołanym przez brak rekomendacji ze strony Rady Uczelni, opiniującej kandydatów na funkcję rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu w wyborach na kadencję 2020- 2024. Trzeba podkreślić wszakże, iż wszystko odbyło się zgodnie literą prawa, Rada Uczelni podjęła autonomiczną decyzję, po rozważeniu argumentów wydała oświadczenie, że jedynie kandydatura prof. dr hab. Sławomira Bukowskiego, uznanego uczonego i sprawnego organizatora, gwarantuje perspektywę zrównoważonego rozwoju Uniwersytetu na najbliższe lata.

Przypomnijmy, że pani dr hab. Agnieszka Saracen była przez dwie kadencje prodziekanem Wydziału Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu i kierownikiem Katedry Pielęgniarstwa; była tam odpowiedzialna za proces dydaktyczny, w tym także za przygotowanie procedur akredytacyjnych dwu kierunków studiów: lekarskiego i pielęgniarskiego. Obydwa otrzymały jednak w ubiegłym roku negatywne oceny odpowiednich komisji: Polskiej Komisji Akredytacyjnej i Komisji Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych, co stworzyło realną groźbę odebrania Wydziałowi prawa do prowadzenia studiów na tych kierunkach. W chwili obecnej trwa proces odwoławczy, ale byt obydwu kierunków pozostaje realnie zagrożony.

Ponadto Wydział Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowi jako jedyna jednostka na całym Uniwersytecie w ocenie parametryzacyjnej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego otrzymał kategorię naukową C, czyli najniższą z możliwych, co zaskutkowało brakiem dotacji ministerialnej na badania naukowe, z której finansuje się zakup sprzętu niezbędnego do badań, publikacje w ważnych periodykach naukowych, wyjazdy konferencyjne, awanse naukowe pracowników (doktoraty, habilitacje, profesury). I tak, dla przykładu, procedura habilitacyjna pani Agnieszki Saracen została sfinansowana z środków rektorskich, podobnie zresztą jak jej kilka publikacji.

Trudno do osiągnięć organizacyjnych pani dr hab. Saracen zaliczyć efekty pracy jako prezesa Przychodni Uniwersyteckiej, która to placówka pod jej kierownictwem popadła w zadłużenie. Pani Saracen nie ma na swoim koncie także sukcesów jako prezes Fundacji Rozwoju Uniwersytetu, mało skutecznej w pozyskiwaniu zewnętrznych funduszy, z których Uczelnia mogłaby korzystać.

Pani dr hab. Agnieszka Saracen dyskredytując poziom badań naukowych prowadzonych na Uniwersytecie, wykazuje się albo niewiedzą albo złą wolą. Podkreślmy, że kadrowo jesteśmy silni, jak nigdy dotąd. Zatrudniamy 31 profesorów tytularnych (kolejnych nominacji profesorskich spodziewamy się w najbliższym czasie), 76 doktorów habilitowanych, 196 doktorów. Tylko w ostatnich 7 latach wypromowaliśmy 32 doktorów habilitowanych i 95 doktorów. Rozpisujemy nowe konkursy na stanowiska naukowo- badawcze i przyjmujemy nowych uczonych (jak na Wydziale Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu).

Jako Uczelnia jesteśmy prawdziwym potentatem w uzyskiwaniu patentów naukowych, w czym przodują wydziały techniczne: Wydział Transportu, Elektrotechniki i Informatyki, Wydział Mechaniczny i na Wydział Inżynierii Chemicznej i Towaroznawstwa. Nasi uczeni mogą korzystać z nowoczesnych, wciąż doposażanych laboratoriów, w tym ze sprzętu Hali Technologicznej, której potencjał, wbrew temu, co mówi pani dr hab. Saracen, jest w pełni wykorzystywany i przynosi wymierne efekty badawcze.

Uczelnia pozyskuje granty naukowe, finansuje i współfinansuje projekty z podmiotami zewnętrznymi. Możemy pochwalić się grantami z Narodowego Centrum Nauki, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, z Unii Europejskiej. Razem ze stroną brytyjską złożyliśmy wniosek o finansowanie projektu w ramach programu Horyzont 2020. Z ubolewaniem należy przyznać, że do tej pory udział Wydziału Nauk Medycznych w pozyskiwaniu tych funduszy był znikomy, co przekładało się również na wspomnianą już niską kategorię naukową jednostki. Liczymy na zmianę, jaka dokona się w tej sferze pod nowym kierownictwem Wydziału, co jest już zauważalne.

Podkreślmy następnie, ze członkowie naszej społeczności akademickiej biorą udział w pracach prestiżowych gremiów naukowych MNiSW (komisje eksperckie), PAN (m.in. pięciu naszych uczonych należy do Komitetu Transportu, mamy naszych członków w Komisji Nauk Towaroznawczych), PAKA (komisje kierunkowe). Nasi profesorowie powoływani byli przez Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów Naukowych oraz powoływani są przez Radę Doskonałości Naukowej na recenzentów w postępowaniach profesorskich i habilitacyjnych, są recenzentami doktoratów i publikacji naukowych w wielu ośrodkach krajowych. Prowadziliśmy bądź prowadzimy współpracę naukową z wieloma partnerami naukowymi na świecie: z Francji (w tym niezwykle ważny projekt z firmą Airbus, TGV – koleje wysokich prędkości), Chin, Tajwanu, Niemiec, Grecji, Łotwy, Słowacji, także z Rosji i Ukrainy. Organizujemy powszechnie uznane międzynarodowe konferencje naukowe. Potrafimy owocnie korzystać z programu wymiany międzynarodowej Erasmus+ przeznaczonego zarówno dla pracowników naukowych, jak i studentów. Sposób wykorzystywania funduszy tego programu sprawia, że jesteśmy jednym z krajowych liderów, co podnosi umiędzynarodowienie Uczelni i pozwala nawiązywać nowe kontakty naukowe.

Niestety musimy przyznać, zgadzając się z dr hab. Saracen, że studentów mamy mniej niż kiedyś, podobnie zresztą jak inne uczelnie wyższe w kraju, co jest efektem niżu demograficznego, a także ograniczeń ustawowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Stwarza to przecież jednak okazję, by prowadzić kształcenie na najwyższym poziomie, spersonalizowane, adekwatne do oczekiwań młodych ludzi i nastawione na realizację potrzeb rynkowych. Ostatnio wedle czasopisma „Forbes” nasi absolwenci kierunku transport zostali uznani za najlepiej przygotowanych do wykonywania zawodu.

Zarzuty, jakie dr hab. Agnieszka Saracen kieruje pod adresem Uczelni, są w pewnym stopniu efektem jej własnej pracy na Wydziale Nauk Medycznych, to: niska kategoria naukowa, brak funduszy zewnętrznych, słaba współpraca międzynarodowa, brak akredytacji dwu ważnych kierunków. Krytyka funkcjonowania całego Uniwersytetu nie znajduje wszakże potwierdzenia w faktach, jest gołosłowna i podyktowana emocjami, których winniśmy się wystrzegać jako uczeni, zobowiązani do dążenia do prawdy. Formułowane zarzuty nie tylko godzą w dobre imię UTH w Radomiu, ale również podważają wiarygodność pani dr hab. Agnieszki Saracen jako uczonej i dyskredytują ją jako członkinię naszej uczelnianej społeczności, potwierdzając jednocześnie prawidłową decyzję Rady Uczelni w sprawie wyboru kandydata na rektora."

Walka wyborcza o stanowisko rektora UTH w Radomiu [WIDEO]

autor: dm, UTH

Wasze komentarze (14)

Michał
2020-05-27 06:39:00

Studiowałem tam 20 lat temu. Uczelnia ok acz słyszałem iż marny mają okres wtedy było 23 tys żaków teraz 1/5 tego. Lekarski mi tam nie pasuje, miasto brak klimatu typowo akademickiego. Bardziej jakieś techniczne kierunki skoro jest jeszcze Łucznik, sporo cnc itd. Acz sam stamtąd uciekłem gdyż brak perspektyw na rynku lokalnym więc rozumiem iż odbija się to znacznie na tej uczelni.

john
2020-05-25 10:44:00

Studia straciły sporo na "atrakcyjności" w ostatnich latach nawet mając na uwadze niż demograficzny. W mniejszych miastach nie dają przewagi na rynku i związanego z tym większego zarobku. Dobre technikum wystarczy. Niewiele dziedzin można wymienić by były one potrzebne tych 5 lat dodatkowo np. m. in. omawiana tu medycyna. Czasy tytułów przed nazwiskiem i glorii z tym związanej w pewnym sensie się skończyły.

robert
2020-05-23 11:46:00

Komentarz zablokowany.

robert
2020-05-23 11:04:00

Komentarz zablokowany.

emeryt UTH
2020-05-23 08:42:00

Kierunki medyczne na UTH powstały niedawno i stworzyła je Saracen i trzeba jej za to oddać honor. Aż dziwne ze tak długo przetrwały przy Łukasiku. Pamiętam jak przyjechał tu z Zielonej Góry czy Szczecina, delegowany podobno przez SB do wsparcia szkoły inżynierskiej. Zawsze funkcyjny we władzach Uczelni, zawsze bezwzględny i kręcący podejrzane interesy. Bukowski już w trakcie studiów miał ksywę esbek, bo donosił na innych studentów i wykładowców. I jeszcze się tym chwalił. Na UTH zawsze były dziwne związki z Rosją i Ukrainą, zresztą Łukasik i jego kamraci robili doktoraty i habilitacje właśnie tam, bo w Polsce by nie przeszli. Do tej pory na transporcie zatrudniani są ukraińcy, dawni pracownicy KGB, któy przyjeżdżają tu na 1 -2 dni w miesiącu i biorą wysokie pensje profesorskie Jak stopnie naukowe ze wschodu przestali uznawać, to przeniesiono się na Słowację, kolejne stamtąd habilitacje i profesury, teraz kłopot bo tych również się nie uznaje w Polsce, ale ci co się załapali to mają profesury. A przypmnijmy sobie pupila władz Uczelni p. Murawowa, pracownika etatowego KGB, który na tej uczelni był ulubieńcem wszystkich Łukasików Bukowskich itp. Nawet branie od studentów pieniędzy za prace licencjackie przez niego i jego rodzinę nie zaburzyły jego wielkiej kariery na ówczesnej Politechnice, po krótkim czasie karencji wrócił ponownie na uczelnię na wówczas wydział nauk o zdrowiu i dopiero Saracen pozbyła się tej pluskwy, podobno wykryła, że nie miał uznawanych w Polsce dyplomów ukończenia wyższych studiów - a pracował w Radomiu jako profesor przez 15 lat. Opowiadał o tym ówczesny rektor prof. Luft. Szkoda że wszystko to upada, perspektywy żadne bo p. Bukowski ksywa Esbek to ostateczna klęska.

Obserwator
2020-05-22 23:21:00

Czy ktoś w końcu rozliczy Lukasika i Bukowskiego ale tez pozostałych niby prorektorów zurowskiegoi sałatę. Szczególnie ta ostatnia jest odpowiedzialna za upadek nauczania, po prostu brak jej intelektu, ale lukasik winien widzieć co ta sałata sobą prezentuje. Sałata nie nadaje się nawet na kierownika żłobka bo po prostu jest zbyt tępa,ale dobra na prorektora niby uniwersytetu. Lukasik sprytny wziął do współpracy ludzi niezbyt lotnych , kolejny nielot będzie jego następca a wiec będzie go nadal słuchał, szczególnie ze synek Lukasika będzie pilnował jako radca prawny uczelni, to Lukasik zapewnił. Gdyby przyszedl ktos inny np saracen to i wplywy by padly a moze I prokurator zajrzalby w interesy lukasika i Bukowskiego. A moze politycy Radomia w koncu ujawnia to mafie rzadzaca od tylu lat Uth, albo dziennikarze. Czy znowu wszystko bedzie zamiecione pod dywan a oswiadczenie uth bedzie prawda objawiona. Pedro z Krainy Deszczowcow czyli ten smieszny rzecznik bedzie uznany za wiarygodnego? Ciekawe ile mu placa za takie idiotyzmy? Ale podobno opowiada ze dziennikarki radomskie jedza mu z reki. IV wladza moze spowodowac kontrole ministerstwa czy prokuratury ciekawe czy bedzie chciala rozbic ta grupe trzymajaca wladze w Radomiu?

uth pracownik
2020-05-22 21:24:00

Pani Saracen pozostawiła na swoim wydziale bałagan i niesmak jakich mało. Za późno ją Łukasik odwołał. Może i miała dobre chęci, ale dobrymi chęciami to wiadomo co jest wybrukowane. Teraz to samo chce zafundować w skali całej uczelni. Bardzo dobrze, że rada uczelni ucięła ten cyrki.

Fan bukowskiego
2020-05-22 19:31:00

Proponuje sprawdzić dorobek naukowy bukowskiego w światowych bazach. Nie istnieje, notowane 5 publikacji indeks cytowań 0 facet nie istnieje, habilitacja w podrzędnej uczelni nie lepszej niż Radom. Saracen ma przynajmniej habilitacje na uniwersytecie medycznym w Warszawie i trochę publikacji na poziomie światowym. Jak na ta uczelnie to gwiazda a przy bukowskim czy lukasiku to super nova. A coś w tym było, lukasik dzisiaj nagle pojawił się na budowie centrum, strach przed kontrola, jak przekręcić i wytłumaczyć ze nie chciano pieniędzy za opóźnienie budowy. Wziął lukasik czy bukowski? A ile dostanie markuszewski nowa planeta wokół dwóch słońc lukasika i bukowskiego. A jak opisała GW to dopiero gwiazda naukowa a co dopiero lekarska. Może czas najwyższy skończyć z ta pseudo uczelnia albo wszystkich wyrzucić i zacząć idealnie nowa. Teraz w Radomiu wszystkie szkoły czy to prywatne wyższe czy UTH to pośmiewisko i kompromitacja nawet w skali województwa a cóż kraju. UTH, rsw, wsh poziom szkół zasadniczych i we wszystkich można kupić dyplom bez nauki.

"Diwa" UTH 2020 p. AS
2020-05-22 17:40:00

Zaniedbanie swoich obowiązków jako prodziekan, następnie narzekanie jak to źle się dzieje na wydziale. Rozszerzając... Mianowanie na stanowiska decyzyjne i każdorazowe pogrążanie jednostki podlegającej. Możliwość rozwoju zawodowego, habilitacja... Na sam koniec w podziękowaniu defekacja do własnego gniazda.

Obserwator
2020-05-22 13:54:00

Niech p.Saracen już lepiej niczym nie kieruje, wszędzie tam gdzie się pchała do tej pory pozostawiała tylko niesmak i zażenowanie. Potrafi tylko robić zamieszanie. Wykorzystała uczelnię do zrobienia z siebie dr hab, a teraz pluje na swoje gniazdo. Wstyd, że w Radomiu mamy takich krzykaczy, co to sami nic nie zrobią dla sprawy, ale pchać się potrafią. Czy nie ma na tej uczelni innych kandydatów?

m
2020-05-22 13:54:00

Budowanie medycyny -opamiętajcie się na to potrzeba lat i środowiska !Rektor kozak i są efekty.Swoją drogą to kto firmuje ten projekt ?

elektor
2020-05-22 11:47:00

Wysłuchałem expose p. Bukowskiego. To Narcyz - powiedział jaki jest wielki i piękny, ale nic o planach ratowania Uczelni. Wszystko świetnie i ma być jak dawniej. No to ostatni zamyka drzwi i będzie to p. Bukowski rektor byłego uniwersytetu który zostaje szkołą pomaturalną. Zgroza i opadanie rąk

wykładowca
2020-05-22 11:40:00

Oświadczenie dość żenujące. Ilości doktoratów i habilitacji z ostatnich 8 lat w ilości takiej jak w innych uczelniach w ciągu semestru. Wydział Nauk Medycznych powstał niedawno i nie był jak na razie oceniany, więc nie ma żadnej kategorii. Poprzednio miał rzeczywiście kategorie C, w chwili gdy zaczynał i miał tylko dwa kierunki praktyczne - pielęgniarswo i fizjoterapię i tworzył lekarski. A kategorię C dostał bo nie posiadał żadnej aparatury badawczej mimo iż w ilości publikacji wysoko punktowanych wyprzedzał inne wydziały. Lecz posiadanie aparatury badawczej jest najwyżej punktowanym elementem ewaluacji wydziału. Pozostałe wydziały ewaluowane w tym roku uzyskały B czyli odpowiednik dawnego C w zakresie badań naukowych! pisać wszystko można, ale prosimy o konkrety, tj. jakie programy badawcze, ile z nich uzyskano pieniędzy, na co zostały przeznaczone. A z tych profesorów ilu jest emerytów lub za chwile odchodzących z uczelni. Skoro mowa o finansowaniu publikacji prac naukowych p. Saracen czyli wydziału to proszę podać ich liczbę, okaże się ze wynosi 0! A co z centrum naukowo-badawczym tam były poważne zarzuty, a co z zajęciami studentów lekarskiego, co z oszustwami w przychodni? A pieniądze z fundacji które pozyskał wydział, około 30 tys zł, zabrał je p. Bukowski! Będą wydane na bal w Domaniowie z okazji wygranych wyborów przez jedynego słusznego kandydata? Towarzysze ciągle żyją w okresie jedynej słusznej partii i wiary, że to co napiszą to nikt nie sprawdzi! Żenada!!!

0
2020-05-22 11:39:00

Bravo, bardzo dobry komunikat. Jak jedna osoba może postponować dorobek całej społeczności uniwersyteckiej. Osoba, która nie sprawdziła się w tym, co robiła.

Dodaj komentarz:

3 + 3 * 3 =

Ostatnie artykuły:

copyright © 2011 www.radom24.pl

obsługa techniczna: www.zaginionestudio.pl

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies.

ll

Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

Akceptuję, nie pokazuj więcej