Radom-24.pl :: Portal Radomia i regionu

''Kocham Radom'' zgłasza uwagi do projektu nowego rozkładu jazdy pociągów KM

Z regionu / 2021-09-06 10:30:00

Stowarzyszenia "Kocham Radom" zgłosiło uwagi do projektu nowego rocznego rozkładu jazdy pociągów regionalnych Kolei Mazowieckich w regionie radomskim. Pismo podpisane przez Michała Rejczaka z sekcji transportu i Jakuba Kluzińskiego, prezesa stowarzyszenia, prezentujemy w całości.

W związku ogłoszeniem projektu rocznego rozkładu jazdy Kolei Mazowieckich na sezon 2021-2022 i zaproszeniem do składania uwag, przekazujemy niniejszym uwagi Stowarzyszenia „Kocham Radom”. Zawierają one również uwagi zgłaszane do nas oraz publicznie na różnych forach przez mieszkańców Radomia i Ziemi Radomskiej.

Na wstępie chcieliśmy wyrazić satysfakcję z powodu zorganizowania przez Państwa konsultacji społecznych proponowanego rozkładu. Jednocześnie żałujemy, że czas na zgłaszanie uwag jest tak krótki, a także – że na obecnym etapie, na nieco ponad tydzień przed opublikowaniem przez PKP PLK oficjalnego rozkładu jazdy mającego obowiązywać od grudnia br. – możliwość wprowadzenia istotnych zmian do rozkładu jest prawdopodobnie mocno ograniczona.

Niemniej jednak liczymy na to, że jak najwięcej niniejszych uwag zostanie przez Państwa uwzględnionych, a te, których z jakichś względów nie będzie można uwzględnić w najbliższym rozkładzie, będą uwzględnione w przyszłości. Prosimy zatem potraktować te uwagi również jako punkt wyjścia do tworzenia kolejnego rozkładu jazdy na sezon 2022-2023.

I. Uwagi ogólne

1) Potrzeba całościowego podejścia do rozkładu KM dla regionu radomskiego

Sam Radom liczy 200 tysięcy mieszkańców, aglomeracja Radomia – przeszło 300 tysięcy mieszkańców, a region (wyznaczony w przybliżeniu granicami stacji: Drzewica, Skarżysko, Dęblin, Warka) – ponad pół miliona mieszkańców. Radom jest ważnym węzłem kolejowym na przecięciu dwóch ważnych linii kolejowych w układzie północ-południe i wschód zachód. Stąd też potrzeba całościowego podejścia do tworzenia rozkładu jazdy dla Radomia i regionu radomskiego, kierując się następującymi zasadami:

• zapewnienie odpowiedniej obsługi na poszczególnych liniach, biorąc pod uwagę ich ważność w układzie regionalnym i międzyregionalnym;

• zapewnienie możliwie regularnego taktu połączeń w ciągu całego dnia;

• zapewnienie odpowiedniego skomunikowania pociągów na stacji w Radomiu (zarówno w odniesieniu do pociągów Kolei Mazowieckich jak i pomiędzy pociągami KM i PKP IC) – dotyczy pociągów w ramach regionu radomskiego jak i skomunikowania z sąsiednimi regionami; ponadto, skomunikowania w miarę możliwości powinny być na tym samym peronie;

• uzupełnienie rozkładu o nowe trasy i brakujące relacje, w tym w szczególności bezpośrednie połączenia Radom-Łódź oraz Radom-Kozienice.

2) Linia kolejowa nr 8 Warszawa-Radom

W relacji Radom-Warszawa należy zapewnić godzinny takt pociągów osobowych, uzupełniony w porach szczytu porannego i popołudniowego pociągami przyspieszonymi. W zaproponowanym rozkładzie jazdy widać pojedyncze „luki” w tym grafiku – tak godzinny nie jest zapewniony przez całą dobę.

Odnośnie pociągów przyspieszonych, należy przyjąć zasadę, że są to pociągi obsługujące przede wszystkim Radom i region radomski, a nie aglomerację warszawską. Stąd też, powinny mieć relatywnie więcej przystanków pomiędzy Radomiem i Warszawą (w szczególności co najmniej na jednym z nowo uruchomionych przystanków Radom Gołębiów, a być może również – w zależności od zainteresowania podróżnych – Radom Stara Wola i/lub Bartodzieje). Pociąg ten natomiast między Warką a Warszawą powinien zatrzymywać się jedynie na głównych stacjach i/lub takich, do których podróżują pasażerowie z Radomia i regionu (to jest Warka, Piaseczno, Warszawa Służewiec, Warszawa Zachodnia). Pociągi te nie powinny zatrzymywać się w szczególności na stacjach: Czachówek, Chynów czy Zalesie Górne. Stacje te mają skądinąd zapewnioną bardzo dobrą obsługę pociągami osobowymi z częstotliwością raz na pół godziny lub częstszą (jeżdżące raz na godzinę pociągi z Radomia, uzupełniane pociągami z Warki i/lub Góry Kalwarii). W ten sposób będzie można skrócić czas przejazdu na trasie Radom-Warszawa o kolejne min. 5 minut.

3) Pozostałe linie wychodzące z Radomia

W szczególności w relacji Radom-Pionki, jako najważniejszej relacji regionalnej z Radomia, należy zachować również stały godzinny takt pociągów w ciągu całego dnia, uzupełniany w miarę możliwości dodatkowymi pociągami w godzinach szczytu w relacji Radom-Pionki(Żytkowice)-Radom.

Podobna częstotliwość (takt 1 pociąg na godzinę) powinna być zachowana w relacji do Skarżyska-Kamiennej (z rozważeniem wydłużenia niektórych relacji do Kielc – w wersji komercyjnej lub wymiennie z pociągami Polregio zamawianymi przez woj. świętokrzyskie, a jako minimum: z zapewnieniem skomunikowania pociągów regionalnych w Skarżysku-Kamiennej).

W relacji do Przysuchy (Drzewicy) powinien być zapewniony co najmniej 2-godzinny takt pociągów przez cały dzień, z uzupełniającymi pociągami co godzinę w godzinach szczytu. W przypadku tej linii należy dążyć do uruchomienia wymiennych połączeń z Łódzką Koleją Aglomeracyjną do Łodzi, idealnie w liczbie min. 4 na dzień, w tym 2 przyspieszonych (w porze porannego i popołudniowego szczytu). Pozostałe pociągi – nie jadące bezpośrednio do Łodzi – powinny być skomunikowane z pociągami ŁKA w Drzewicy.

Pociągi ze wszystkich powyższych relacji i do nich powinny być skomunikowane w Radomiu z pociągami do i z Warszawy, a co najmniej z kluczowymi połączeniami w porze porannego i popołudniowego szczytu. 

Należy rozważyć uruchamianie min. 1 połączenia przyspieszonego również z Przysuchy (Drzewicy) do Warszawy przez Radom – analogicznie jak ma to miejsce z pociągami w relacji Skarżysko Kamienna – Radom – Warszawa.

W przyszłości, po zamówieniu i odebraniu dedykowanych nowoczesnych krótkich składów do obsługi połączeń w regionie radomskim należy rozważyć uzupełnienie ww. relacji dodatkowymi połączeniami aglomeracyjnymi do stacji w pobliżu Radomia (np. relacje Pionki/Żytkowice-Przysucha czy Szydłowiec-Lesiów).

W szczególności – zwracamy się z prośbą o podjęcie działań – w uzgodnieniu m.in. z PKP PLK oraz lokalnymi samorządami – dotyczącymi włączenia Kozienic do obsługi kolejowej z wykorzystaniem istniejących linii kolejowych nr 76 i 77, pozwalających – po ew. modernizacji linii oraz zbudowaniu przystanków – uruchomić połączenia Radom-Pionki-Garbatka-Kozienice-Świerże Górne czy Dęblin-Kozienice-Świerże Górne.

Wychodząc z powyższych założeń, zgłaszamy następujące uwagi szczegółowe do zaproponowanego rozkładu jazdy na sezon 2021-2022:

II. Szczegółowe postulaty

Wnosimy o uwzględnienie następujących uwag w projekcie rocznego rozkładu jazdy:

1. Uzupełnienie rozkładu Warszawa-Radom-Warszawa o brakujące połączenia, aby zapewnić 1-godzinny takt przez cały dzień:

i. Z Warszawy: a) pociąg 29431 powinien rozpoczynać bieg w Warszawie (na odcinku Warszawa-Warka może być jako przyspieszony – z zatrzymaniem jedynie na wybranych przystankach: W-wa Służewiec i Piaseczno); b) pociąg 22216/7 powinien mieć wydłużoną relację do Radomia;

ii. Z Radomia: a) wydłużenie relacji – rozpoczęcie biegu pociągu 21228/9 21604/5 z Radomia (brak pociągu do Warszawy o godz. 13:30); b) wydłużenie relacji pociągu 29422 ze Skarżyska do Warszawy (brak pociągu do Warszawy o godz. 21:30);

2. Wprowadzenie zatrzymania pociągów przyspieszonych z Radomia do Warszawy i z Warszawy do Radomia przede wszystkim na przystanku Radom Gołębiów (do rozważenia Radom Stara Wola i/lub Bartodzieje) oraz brak zatrzymania na stacjach Czachówek, Chynów, Zalesie Górne (patrz uwagi ogólne powyżej).

3. Zapewnienie skomunikowania pociągów regionalnych z Radomia do Skarżyska i Przysuchy (w tej chwili praktycznie nieistniejących). Przykładowo:

i. Do / z Pionek: a) poc. 29353 przyjazd do Radomia o 5:55 – czyli 7 minut po odjeździe pociągu przyspieszonego Radom-Warszawa (21102/3 Radomiak) – powinien przyjeżdżać tak, aby umożliwić przesiadkę na ten pociąg; b) brak skomunikowania z popołudniowym przyspieszonym pociągiem z Warszawy „Radomiak” (przyjazd pociągu z Warszawy do Radomia 17:57, a odjazd pociągu 29330 do Pionek o godz. 17:50); ponadto, większość pociągów z i do Pionek nie ma skomunikowania w Radomiu – przyjazd na pełną godzinę, podczas gdy pociągi do Warszawy odjeżdżają ok. połowy godziny, a odjazd w kierunku Pionek też jest ok. 25-30 minut po przyjeździe pociągu z Warszawy; 

ii. Do / z Skarżyska: poc. 12202/3 przyjazd do Radomia o 7:15, odjazd poc. 29455 o 7:42, przyjazd poc. 12130/1 o 07:46 a poc. 22222/3 o 08:26, a odjazd poc. 29547 dopiero o godz. 8:55! Takie sytuacje występują praktycznie przez cały dzień. (Zgodnie z uwagami ogólnymi, w tej relacji – a przynajmniej w porach szczytów – powinna być zapewniona obsługa min. 1/h ze skomunikowaniem w Radomiu);

iii. Do / z Przysuchy: a) przyjazd pierwszego pociągu do Radomia wg rozkładu o godz. 6:15, gdy z Radomia pociąg do Warszawy odjeżdża o godz. 5:48 przyspieszony (21102/3 Radomiak) i o 6:10 21226/7 i 21618/9. Pierwszy pociąg z Przysuchy powinien być w Radomiu na godzinę umożliwiającą przesiadkę na pociąg przyspieszony o 5:48; b) brak skomunikowania również kolejnych pociągów – np. z przyspieszonym pociągiem wyjeżdżającym z Radomia o godz. 8:08 (poc. 21104/5), a także kompletnie po południu z pociągami przyspieszonymi przyjeżdżającymi do Radomia o godz. 16:48 (odjazd poc. do Przysuchy o 16:43!) czy pociągiem Radomiak (przyjazd do Radomia 17:57, a pociąg do Przysuchy dopiero o godz. 20:07!

4. Rozważenie przesunięcia na wcześniejszą godzinę pociągów 12228/9 i 12626/7, przyjeżdżających w obecnym rozkładzie z Warszawy do Radomia w odstępie prawie półtorej godziny od poprzedniego pociągu oraz niemal o tej samej porze co pociąg przyspieszony 12108/9.

5. Dodanie (lub przesunięcie na wcześniejszą godzinę) pierwszego pociągu w stronę Przysuchy / Drzewicy (i Łodzi); pierwszy pociąg zaplanowano dopiero na godz. 6:55 (poc. 29500) – uniemożliwia to dotarcie do Łodzi na godz. 8:00 rano; pierwszy pociąg w kierunku Drzewicy (jeśli nie bezpośrednio do Łodzi) to powinien zapewniać co najmniej możliwość przesiadki i skomunikowania w Drzewicy z pociągiem do Łodzi dojeżdżającym na godz. 8:00. (Patrz też uwagi ogólne odnośnie połączeń bezpośrednich Radom-Łódź, w tym przyspieszonych.)

6. Analogicznie, zapewnienie co najmniej skomunikowania w Drzewicy (jeśli nie wręcz połączenia bezpośredniego z Łodzi) z pociągami wyjeżdżającymi z Łodzi ok. godz. 17-18. Ponadto, rozważenie uruchamiania co najmniej jednego pociągu przyspieszonego w relacji Przysucha-Radom-Warszawa (np. pociąg 12108/9 kończący bieg w Radomiu mógłby mieć wydłużoną relację do Przysuchy; z kolei rano pociąg 21104/5 rozpoczynający bieg w Radomiu mógłby zaczynać bieg w Przysusze – a wariancie minimum: powinny być skomunikowane w Radomiu – czego dziś nie ma – vide uwagi powyżej).

7. Brak pociągu do Przysuchy/Drzewicy między godz. 17 a 20 – brak możliwości powrotu z Radomia i brak skomunikowania z pociągami przyjeżdżającymi po południu do Radomia z Warszawy (patrz uwagi do skomunikowani powyżej).

8. Brak pociągu w kierunku Pionek/Dęblina ok. godz. 22:00 – jest 2-godzinna luka między 21:00 a 23:00, brak skomunikowania z pociągami z Warszawy przyjeżdżającymi do Radomia ok. 21:30 i ok. 22:30; postulat uzupełnienia tej luki wraz ze skomunikowaniem z pociągami z Warszawy.

9. Rozważenie wydłużenia obecnych relacji do Pionek na zakończenie biegu pociągu w Żytkowicach (umożliwienie obsługi zakładu karnego i innych zakładów w okolicy).

Jednocześnie postulujemy, aby skomunikowania (w przedziale max 5-10 minut rozkładowo pomiędzy określonymi pociągami) odbywały się w miarę możliwości na tym samym peronie (drzwi do drzwi). 

Wyrażamy nadzieję, że jak najwięcej z powyższych uwag uda się uwzględnić już w najbliższym rozkładzie jazdy, a te, których nie da się uwzględnić teraz, będą wdrażane sukcesywnie w kolejnych rozkładach jazdy i w miarę udostępniania dodatkowego taboru. Wyrażamy gotowość do współpracy z Państwem przy konsultowaniu kolejnych rozkładów jazdy i/lub innych kwestii dot. rozkładów i organizacji połączeń regionalnych KM na terenie regionu radomskiego. 

autor: cir

Wasze komentarze (6)

Art
2021-09-14 09:51:00

Tak, potrzeba częstszych pociągów. Nie wszyscy pracują w spółkach miejskich jako pełowcy i muszą dojeżdżać do Warszawy do pracy.

Mer
2021-09-11 17:43:00

Radom Północny czyli wspomniana przez Ciebie Brzustówka to pomysł miasta. Kocham Radom wnioskowało od Radom Stara Wola, Radom Gołębiów i Radom Wschodni.

a
2021-09-09 15:23:00

A czy szanowne stowarzyszenie ma jakieś badania na temat potrzeby taktowania pociągów do Warszawy co godzinę? Już postawiono przystanek Radom Brzustowka na " wniosek" stowarzyszenia. To zadam kolejne pytanie o sens lokalizacji. Można mieć życzenie, żeby pociągi jeździły do Warszawy co 3 min jak metro. Tylko po co?

zaskoczenie
2021-09-08 10:59:00

To ta organizacja z Kluzińskim jeszcze istnieje?

ja
2021-09-07 08:20:00

Bardzo dobre pomysły.

RADOM to PIS.
2021-09-06 18:55:00

Za ,,rządów,, struzika i PełO (książę Mazowsza-wielki łeb)z Płocka,ludzie z regionu radomskiego,jeździli jak bydło,do Warszawy i z powrotem do Radomia.A pociągi jeździły jak chciały.

Dodaj komentarz:

3 + 3 * 3 =

Ostatnie artykuły:

copyright © 2011 www.radom24.pl

obsługa techniczna: www.zaginionestudio.pl

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies.

ll

Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

Akceptuję, nie pokazuj więcej