Radom-24.pl :: Portal Radomia i regionu

Radom i południowe Mazowsze. Tyle zyskaliśmy z Mazowsza i UE

Z regionu / 2018-05-14 16:04:00, aktualizacja: 2018-05-14 18:52:00

Adam Struzik, marszałek Mazowsza wraz ze swymi podwładnymi przekonywał dziś w Radomiu do swej wizji rozwoju regionu. Wyliczono też inwestycje powstałe w Radomiu i na południu województwa ze środków samorządu wojewódzkiego i Unii Europejskiej.

Adam Struzik

Na spotkanie władze Mazowsza zaprosiły samorządowców, ekspertów, przedstawicieli organizacji pozarządowych. Rozmawiano o priorytetach, celach i wyzwaniach dla województwa mazowieckiego. Organizowane przez Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie na terenie całego regionu debaty mają pomóc w wypracowaniu optymalnych kierunków rozwoju dla całego województwa.

– Mamy jasną wizję rozwoju Mazowsza, ale chcielibyśmy o niej porozmawiać. Porozmawiać o tych 20 latach, które mijają, ale również o tym, co przez najbliższe 5-10 lat musimy zrobić w poszczególnych subregionach Mazowsza, aby w dalszym ciągu utrzymać dynamiczny rozwój gospodarczy regionu, rozwiązywać problemy społeczne oraz dbać o to, aby zapewnić naszej całej mazowieckiej wspólnocie godne warunki życia – podkreśla marszałek Adam Struzik.

Z budżetu województwa mazowieckiego i dzięki wsparciu UE południowe Mazowsze zyskało zmodernizowane drogi, wyremontowane i wyposażone placówki zdrowia i kultury, a także nowoczesne obiekty sportowe i place zabaw. W sumie na południe regionu trafiło już 1,35 mld z budżetu województwa mazowieckiego oraz 1,9 mld zł z UE.

Do tej pory, w ramach obecnej perspektywy finansowej – RPO WM 2014-2020, beneficjenci z południowego Mazowsza złożyli 817 wniosków, w których ubiegają się o ponad 975 mln zł z UE. Podpisanych zostało już 345 umów, co oznacza, że wnioskodawcy mają do wykorzystania ponad 480,8 mln zł. Do jednych z największych projektów należą m.in. rewitalizacja rynku w Radomiu (19,5 mln zł), wdrożenie e-usług w radomskim szpitalu miejskim (8,9 mln zł), aktywizacja zawodowa (ponad 56 mln zł) czy przebudowa kina „Świt” w Zwoleniu (4,8 mln zł).

– Patrząc na dotychczasowy postęp realizowania RPO WM 2014-2020, widzimy wyraźnie, że subregion radomski bardzo aktywnie ubiegał się o fundusze unijne. Beneficjenci z tej części Mazowsza złożyli najwięcej wniosków - powiedział Marcin Wajda, dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich urzędu marszałkowskiego. Jak wyjaśnił "ie bierzemy pod uwagę Warszawy, próbujemy patrzeć na region tak, jak widzi go teraz Unia, skupiamy się więc na subregionach pozawarszawskich, żeby brać pod uwagę subregiony, które mają porównywalny potencjał i porównywalne szanse."

Zdaniem dyrektora na uznanie zasługuje nie tylko aktywność beneficjentów, ale też ostateczna wartość dofinansowania, którą udało im się dotychczas pozyskać – podpisano już 345 umów na 480,8 mln zł unijnego wsparcia. - Najlepiej w sięganiu po fundusze poradzili sobie przedsiębiorcy sięgający po środki na innowacje w MŚP. Co ważne z punktu widzenia tej części Mazowsza największe w całym regionie wsparcie na projekty aktywizujące zawodowo mieszkańców osiągnęli właśnie beneficjenci z subregionu radomskiego. Obie dziedziny są ważne, bo pozwalają niwelować bezrobocie, a także rozwijać jakościowo gospodarkę południowego Mazowsza – tłumaczy Marcin Wajda. 

Jednak na co dzień nie widzimy kwot, ale konkretne inwestycje. Oto ich podsumowanie. 

Drogi

W sumie na budowę i rozbudowę blisko 1,5 tys. km dróg zarówno wojewódzkich, jak również gminnych i powiatowych na południowym Mazowszu samorząd województwa mazowieckiego przeznaczył blisko 866 mln zł ze środków z własnego budżetu. Pomogły także fundusze unijne. Tylko w latach 2004-2013 na realizację projektów drogowych beneficjenci z tej części regionu otrzymali blisko 370 mln zł z UE.

Największe dotacje drogowe zasiliły m.in. budowę obwodnicy południowej w Radomiu, rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 728 (Grójec – Nowe Miasto nad Pilicą) czy rozbudowę całej drogi wojewódzkiej nr 732 (Stary Gózd – Przytyk). W trakcie realizacji jest również budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 747 od skrzyżowania z drogą krajową nr 79 wraz ze skrzyżowaniem w Lipsku do drogi wojewódzkiej nr 754, której koszt wynosi 50 mln zł. W tym i przyszłym roku planowana jest przebudowa: drogi 727 na terenie gminy Chlewiska, drogi 727 wraz z budową kanalizacji na terenie gminy Jastrząb, drogi 728 w gminie Mogielnica.

– Warto przypomnieć, że kiedy powstawały samorządy województw, na początku ich działalności budżet, jakim dysponowaliśmy na remonty dróg wynosił tylko 40 mln zł. Dziś na inwestycje drogowe mamy ok. 600 mln zł. Stan dróg wojewódzkich tych sprzed 20 lat był zadawalający w zaledwie 15 proc. Dziś możemy mówić już o 65 – 70 proc. – podkreśla dyrektor radomskiego rejonu MZDW Andrzej Łuczycki.

Na wsparcie z budżetu samorządu województwa mazowieckiego liczyć mogły również samorządy powiatów. Ponad 100 mln zł przeznaczonych zostało w tym roku na budowę i przebudowę dróg powiatowych. Do samorządów z południowego Mazowsza trafiło łącznie ponad 14,7 mln zł na przebudowę sześciu odcinków dróg w powiatach: radomskim, białobrzeskim, kozienickim, lipskim, szydłowieckim i zwoleńskim.

Zarząd województwa mazowieckiego od lat wspiera również samorządy lokalne w budowie i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych. W ciągu ostatnich 20-lat tylko na południowym Mazowszu udało się wybudować ponad 880 km tych dróg, za ponad 58,5 mln zł dofinansowania. To ważne inwestycje nie tylko dla rolników, którzy mają łatwiejszy dojazd do swoich pól i gospodarstw rolnych, ale także dla wszystkich mieszkańców terenów, które zostały objęte dofinansowaniem.

Ochrona zdrowia

Inwestycje nie ominęły także placówek służby zdrowia, do których trafiło w sumie 234 mln zł z budżetu województwa, w tym 225 mln zł na inwestycje w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym oraz SWPZZPOZ im. dr Barbary Borzym. Dużym wsparciem okazały się też środki unijne – 65 mln zł w latach 2004-2013. Wśród największych inwestycji w tych placówkach wymienić można m.in.: zakup sprzętu i modernizacje oddziałów w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym i SWPZZPOZ im. dr Barbary Borzym, zakup wyposażenia szpitala w Przysusze czy rozbudowę i modernizację radomskiego szpitala im. dra Chałubińskiego. Dzięki unijnemu wsparciu w placówkach służby zdrowia realizowane były także projekty związane z informatyzacją i wprowadzeniem e-usług.

Dzięki dotacji ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy oraz wsparciu z budżetu województwa szpital na radomskich Krychnowicach wziął udział w programie w ramach, którego w 12 szpitalach na Mazowszu zamontowano farmy paneli słonecznych. Wartość inwestycji w radomskim szpitalu to ponad 2,1 mln zł. Na terenie szpitala zostało zamontowanych 219 paneli, dobudowany został budynek do istniejącej kotłowani, w którym znajdą się urządzenia sterujące całą instalacją wraz z zasobnikami. Montaż paneli to nawet 20 proc. oszczędności na kosztach ponoszonych przez szpital przy podgrzewaniu ciepłej wody.

Kultura i turystyka

Placówki kultury oraz obiekty zabytkowe z południowego Mazowsza w sumie otrzymały już blisko 70 mln zł z budżetu województwa, a także 27,3 mln zł z funduszy unijnych. Do największych przedsięwzięć należy zaliczyć m.in. zrewitalizowanie zespołu pałacowo-parkowego w Warce, zespołu sakralnego w Zwoleniu przy Nekropolii Jana Kochanowskiego, kompleksową rewitalizację parków miejskich w Radomiu w tym Parku Kościuszki, odnowienie radomskiej katedry, budowę nowej siedziby Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu czy projekty Zdarzyło się kiedyś nad wodą oraz Wokół wiejskiej zagrody realizowane przez Muzeum Wsi Radomskiej. Z kolei na organizację imprez kulturalnych i turystycznych na południowym Mazowszu oraz renowację obiektów zabytkowych samorząd województwa przeznaczył blisko 3,6 mln zł.

W tym roku zarząd województwa rozstrzygnął dwa konkursy dla organizacji pozarządowych na organizację imprez, wydarzeń kulturalnych i turystycznych czy też publikację wydawnictw. Na południowe Mazowsze trafi w sumie ponad 401,3 tys. zł na organizację 29 projektów. Znalazły się wśród nich m.in. Jarmark Sztuki Ludowej, Muzyczna Majówka, szlak jabłkowy czy turystyczny triathlon.

W pierwszym konkursie w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego dofinansowanie w wysokości ponad 236,3 tys. zł otrzymało 18 przedsięwzięć z południowego Mazowsza. Kolejnych 11 projektów, dotyczących turystyki i krajoznawstwa dostanie ponad 165 tys. zł wsparcia z budżetu Mazowsza.

Sołectwa

W tym roku w ramach pilotażowego programu samorządu województwa Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2018 wsparcie otrzymało 54 gmin z południowego Mazowsza. Dzięki temu zrealizują one 105 inwestycji za ponad milion zł.

Ochotnicza Straż Pożarna

Samorząd województwa mazowieckiego od lat wspiera również mazowieckich strażaków ochotników w zakupie samochodów pożarniczych oraz niezbędnego sprzętu. Tylko w tym roku ochotnicze straże pożarne z południowego Mazowsza otrzymają ponad 2 mln zł na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych. Wsparcie trafi do 17 jednostek. Gminy, które wnioskowały o dofinansowanie, mogły uzyskać do 130 tys. zł na ciężki lub średni samochód ratowniczo-gaśniczy wyposażony w specjalistyczny sprzęt i do 70 tys. zł na lekki samochód.

autor: cir

Wasze komentarze (18)

artek
2018-06-07 16:55:00

Jak wam tak źle na Mazowszu to może połączcie się z Kielcami w jedno województwo? I odczepcie się od Modlina. Nasz region nie godzi się na przeniesienie lotniska do waszego miasta. Pozdrawiam z Płocka.

Radomir
2018-05-15 19:35:00

Co by tu zrobić aby struzika nie był nigdy więcej marszałkiem województwa? przecież to jest szkodnik ogromny.az się dziwię że tyle lat się utrzymał.

bolo
2018-05-15 16:24:00

kto tę tatarską mordę wpuszcza w ogóle do naszego miasta. Każda jego wizyta to policzek dla radomian.

Marta
2018-05-15 15:39:00

Oj czytać sie nie chce-tyle pieniędzy na południe Mazowsza wydane tylko ich nie widać chyba tu zaszła pomyłka na północ Mazowsza a nie na południe.

Kpmn
2018-05-15 08:47:00

Wróg Radomia !

gosc
2018-05-15 08:07:00

Taki artykuł w jednym z portali. Jest tam mapa Polski p.n "Siła nabywcza mieszkańców". Dobrze widoczne jest Województwo Mazowieckie, a to dlatego, że biedne regiony na obrzeżach są zaznaczone innym kolorem od Warszawy. Za ten stan, a zwłaszcza za jego utrzymywanie jest odpowiedzialny m.in. Urząd Marszałkowski: Ta mapa mówi więcej niż tysiąc słów Nawet to biednej Portugalii nadal mamy jeszcze daleko. Cała mapa na końcu artykułu. Zarabiasz już te 4,5 tys. zł miesięcznie, masz kredyt na mieszkanie i latasz tanimi liniami na "citybreak" co parę miesięcy. Jeśli myślisz, że to świadczy o tym, że zarabiasz jak prawdziwy Europejczyk, to musimy cię wyprowadzić z błędu. Nawet mieszkańcy Warszawy mają zarobki dużo mniejsze niż biedni Niemcy, Francuzi czy Brytyjczycy. Polak ma nawet 10 razy mniej w portfelu niż statystyczny mieszkaniec Liechtenstainu - wynika z najnowszego raportu GfK Purchasing Power Europe 2017. Ten pokazuje realną siłę nabywczą Europejczyków. Niestety nie ma tam wiele dobrych dla nas informacji. Obecnie mieszkaniec Starego Kontynentu ma rocznie do dyspozycji kwotę 13 937 euro, czyli ok. 60 tys. zł. Takiej sumy nie ma nawet statystyczny mieszkaniec Warszawy. Tu średnia stanowi jedynie 89,5 proc. unijnej. A to i tak "najbogatszy" region w naszym kraju. Za nim są powiat piaseczyński oraz Sopot (po 70 proc. unijnej średniej). Na co stać Kowalskiego? Tak zmieniła się siła nabywcza Polaków "Ranking prezentuje wyraźną rozbieżność między krajami pod względem wysokości kwoty dostępnej dla konsumentów na wydatki. Liechtenstein, który mocno wyprzedza inne kraje w rankingu, dysponuje siłą nabywczą per capita w wysokości 63 267 euro, czyli wyższą o ponad 350 proc. od średniej europejskiej" - piszą eksperci GfK. Tak zwany rozporządzalny dochód netto, czyli po prostu ilość pieniędzy jakie zwykły konsument może wydać przez cały rok na zakupy, mieszkanie czy wycieczkę, w 42 krajach znacznie się od siebie różni. Najwyższą średnią siłą nabywczą dysponują mieszkańcy Liechtensteinu, Szwajcarii i Islandii, natomiast najniższą ? Białorusi, Mołdawii i Ukrainy. Mieszkańcy najbiedniejszych krajów europejskich dysponują kwotą 949 euro na osobę, czyli ok. 4 tys. zł. Przypomnijmy, że mówimy tu o rocznych wydatkach. Przeciętny mieszkaniec Ukrainy ma zaledwie 1,66 proc. tego co najbogatszy Liechtensteinu. To aż 60 razy mniej. Polak ma 6710 euro, czyli 48 proc. unijnej średniej. Od ostatniego rankingu nie zmieniła się nasza pozycja. Nadal zajmujemy 29. miejsce w Europie. "Analizując dane na poziomie powiatów widoczny jest kontrast między bogatymi i biednymi regionami. Mieszkańcy najbogatszych powiatów dysponują trzykrotnie większymi środkami finansowymi niż mieszkańcy najbiedniejszych powiatów" - opisują eksperci GfK. Dysproporcje widać bardzo wyraźnie patrząc na mapę Zasadniczo im bardziej na zachód, a więc dawny zabór pruski, tym bogatsi mieszkańcy. Najgorzej jest na Podlasiu czy obrzeżach Mazowsza (np. okolice Radomia). Całkiem nieźle na tym tle wyglądają Bieszczady. https://www.money.pl/gospodarka/unia-europejska/wiadomosci/artykul/polska-bogata-europa,176,0,2392496.html

an
2018-05-15 07:57:00

W Szpitalu w Krychnowicach stosunkowo niedawno oddano z wielką pompą Zakład Opiekuńczo Leczniczy , taki DPS , ale podopieczni są w w pierwszym budynku na oddziale P-2, bo tam w ZOL wnajlepsze trwa remont i może zostanie ukończony w pażdzierniku.....Ludzie są zdezorientowani i myślą ,że nadal przebywają w psychiatryku a interes remontowy kręci się w najlepsze.

an
2018-05-15 07:56:00

W Szpitalu w Krychnowicach stosunkowo niedawno oddano z wielką pompą Zakład Opiekuńczo Leczniczy , taki DPS , ale podopieczni są w w pierwszym budynku na oddziale P-2, bo tam w ZOL wnajlepsze trwa remont i może zostanie ukończony w pażdzierniku.....Ludzie są zdezorientowani i myślą ,że nadal przebywają w psychiatryku a interes remontowy kręci się w najlepsze.

aaaaaaa
2018-05-15 07:08:00

u nas w malym miesicie pionki nagle remontują wille dyr Prota i drogę wojewódzka sypią dotacjami po kilkunastu kadencjach widać rok wyborczy byle elektorat sie znalazł

A
2018-05-15 06:38:00

Sami działacze PSL na sali i lenio Ruszczyk . He he

Q
2018-05-15 06:34:00

Panie Witkowski proszę sie rozliczyć z 70 MILIONÓW które wzioł Pan na lotnisko . Co sie z nim stało ? To publiczne pieniądze a nie prywatne . Gdzie sie podziało 70 MILIONÓW ?

Ha
2018-05-14 21:26:00

Bzdury!!! Jakie drogi? Niech Struzik częściej pojezdzi DW787. PSL to jakiś koszmar, drogi wcale nie były remontowane, a nas faszerowano bajkami. Czas zmienić ludzi w sejmiku i pożegnać koalicję PO-PSL w tym regionie

skandal
2018-05-14 20:42:00

Ten człowiek jest Marszałkiem tyle lat a nie rozumie co to znaczy że środki unijne Marszałka mają wyrównywać różnice pomiędzy regionami. Struzik powiedz jaki % ludności mieszka na południowym Mazowszu a jaki % budżetu wydano na ten region.

efd
2018-05-14 20:38:00

To podsumowanie 15 lat to chyba tak z uwagi na pewną klęskę PSLu w najbliższych wyborach i chęć pożegnania się z wyborcami :D

kto to jest
2018-05-14 19:52:00

Chyba komus grunt sie wali pod nogami ze kim Dzong strusik przyjechal do Radomia

www
2018-05-14 19:33:00

Bajabongo bajabongo. Ile do płocka i okolic poszło? 300% tego co do nas?

wielbicielka prezesa
2018-05-14 17:11:00

najlepsze pierwsze zdjęcie - koachm naszego prezesa Skure- panie prezesie prosze zwrócić na mnie uwage jestem w panu zakochana

dd
2018-05-14 16:52:00

Ta lista największych projektów po 2014 roku (na szczycie rewitalizacja rynku za 20 mln zl) to śmiech na sali. Potem musieli już podsumować wszystkie inwestycje dodając lata 2003-2014 bo nie mieliby o czym mówić. Ciekawe kiedy zaczną np. budowę obiecanego 10 lat temu nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 740 do węzła S7 Radom Zachód w polu (na budowanej zachodniej obwodnicy Radomia).

Dodaj komentarz:

3 + 3 * 3 =

copyright © 2011 www.radom24.pl

obsługa techniczna: www.zaginionestudio.pl

Linki sponsorowane

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies.

ll

Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

Akceptuję, nie pokazuj więcej